Os arquivos de Don Ramón de Artaza

O Arquivo da Real Academia Galega está constituído pola documentación xerada e recibida pola institución no exercicio das súas funcións e actividades e conservada para a xestión, a información, a cultura e a investigación. A súa orixe data da fundación da RAG, en 1906, e constitúe unha fonte fundamental para o coñecemento da historia da institución e de Galicia.
Conserva, asemade, os arquivos que gardan a documentación persoal, familiar e profesional dos intelectuais que, co pasar do tempo, fixeron doazón dos mesmos á RAG. Entre eles destaca o de Don Ramón de Artaza Malvarez, ilustre muradán, e Cronista Oficial da Vila de Muros, ata a seu pasamento no ano 1975, a idade de 99 anos.
O acceso os arquivos de Don Ramón é libre para investigadores e cidadáns en xeral, agás no caso de materiais que, polas súas características -rareza, conservación, etc.-, precisen a autorización da Comisión Executiva da RAG.
Os centos de documento doados a RAG pola familia de Don Ramón, son un legado dunha importancia máxima porque constitúen unha parte importante para o coñecemento i estudio do acontecer histórico de Muros e as súas terras. Os servizos técnicos da RAG están procedendo ao seu estudo e catalogación. Permitímonos facer pública unha pequena parte dos documentos xa catalogados, co fin de que calquera estudoso da historia de Muros teña referencia dos documentos xa dispoñibles.
Colección de Don Ramón de Artaza Malvarez.
1.-Apelación ao rei que se fai pola Junta Gremial da vila de Muros e… 1819,
2.-Auto ordinario do Prior de Muros contra o Arcebispo 1743
3.-Barreiro de Vázquez Varela, Bernardo, Insignias y blasones de Muros, 1888
4.-Carta de amoestación eclesiástica, notificada por parte de Elvira… 1459, xaneiro,
5.- Carta do Prior e Coengos da igrexa Colexial da Vila de Muros á Ra… 1846,
6.-Carta e real provisión do Capitán General de Galicia e presidente … 1788
7.-Certificación feita por Ramon Cayetano Ramos sobre o cobro das r… 1843,
8.-Certificación feita por Ramón Cayetano Ramos sobre a renda sobre f… 1842
9.-Certificado de bautismo do fillo de Micaela de 1856, decembro,
10.-Certificado de cautiverio e libertade de Hernando Gonçalez hijo de … 1656, xuño, –
11.-Certificado do pago feito polo concello de Muros ao Cabido da Colex… 1828, marzo, 22
12.-Concesión feita ós veciños de Muros do arbitrio da sardiña e do viño RAG. 1735
13.-Conta para o cabido da Colexiata do que corresponde a cada señor … 1812, marzo
14.-Contas que os coengos Jose Malvarez y Josef Giance en representac… 1811
15.-Contestación ao oficio no que o Concello de Santiago solicita ao c… 1820, setembro,
16.-Convocatoria feita á Corporación de Muros para recibir ao Comisionado 1828, xaneiro,
17.-Copia da Bula da Colexiata de Muros do ano 1506 traducida por man… 1787, xullo, 14
18.-Copia da Bula de Alejandro VI para a presentación de prebendas e be…
19.-Copia da apelación que fan os vecinos de Muros contra a concordia … 1711
20.-Copia da certificación dos distintos cargos do Cabido da Colexiata 1828
21.-Copia da denuncia que fai o prior da Colexiata de Muros, Juan Anton… 1822, agosto, 31
22.-Copia da instancia que fan o prior e o cabido da Colexiata de Muros… 1845, marzo, 17
23.-Copia da petición do prior e cabido da Colexiata de Muros suplicand… 1842, enero,
24.-Copia da representación dirixida a Isabel II polo prior e o cabido d… 1845, xaneiro, 21
25.-Copia da representación dirixida a Isabel II protestando pola orden… 1842
26.-Copia das constitucións da Colexiata de 1589, xaneiro,
27.-Copia das contas que rinde ao cabido o coengo da colexiata de Mur… 1815, agosto, 19
28.-Copia del testamento e manda de Juan Gill, mercader e veciño de … 1563
29.-Copia do Real Privilexio que Sancho IV concedeu a Muros 1779, novembro,
30.-Copia do Real privilexio de Carlos III sobre a feira de Muros. 1780, decembro, 23
31.-Copia do escrito que o Prior da Colexiata dirixe ao Arcebispo de S… 1830, febreiro
32.-Copia do escrito que o prior, Juan Antonio Calderón, e os coengos… 1821, setembro, 20
33.-Copia do oficio que a Xunta de dotación do culto e clero enviou ao … 1841, marzo,30
34.-Copia do título dos oficios e rentas da cestería para la sardina que … 1617, agosto, 5
35.-Copia dos articulos 5º, 6º e 7º da Real Instrucción sobre dotación … 1840, agosto, 10
36.-Copia dunha carta de previsión sobre a venda de décimos e alfolí do… 1568, maio, 10
37.-Despacho, pedimento e autos do expediente da Colexiata de Muros1822, agosto, 22
38.-Doazón de Ruy Gonzalez, morador de Brion, a Ignez Perez dun quiñó… 1378, marzo, 7
39.-Doazón do casal de Quindaas por Gonzalo García en favor de Rodrig… 1408, abril, 10
40.-Documento da venda que fai Joaquin Gonzalez Figueroa, veciño de M… 1769, abril, 8
41.-Documento sobre o reconto e alarde dos veciños de Muros. Hai rela… 1542, setembro, 14
42.-Documentos referentes a Muros: convento, hospital, escola pía, Sa…1836
43.-Documentos sobre provisión de prebendas colexiais, preito seguido… 1745?
44.-Dous documentos dirixidos o Presidente del Real Acuerdo de este R 1829, setembro
45.-Dous documentos nos que Domingo Suarez en nome de Joaquín Malv… 1840?
46.-Escrito de Jose Giance prior da Colexiata solicitando un despacho… 1847, agosto, 1
47.-Escrito de Juan Calderon prior da Colexiata de Muros ao Gefe políti… 1822, setembro, 18
48.-Escrito dirixido ao Regente del Reino de las Españas protestando p… 1842, abril, 30
49.-Escrito dirixido á Junta Superior de Armamento por Jose Giance coe… 1810, xullo, 10
50.-Escrito dirixido á Real Sala del Crimen para que se anulen as pen… 1810, setembro, 15
51.-Escrito do Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Muros ao Pre… 1820, abril, 26
52.-Escrito do Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Muros dirixid… 1820, novembro, 14
53.-Escrito do Licenciado Giance solicitando para a Colexiata a restitu… 1817
54.-Escrito do escribán de Muros José Lorenzo Varela polo preito ent… 1824, agosto, 22
55.-Escrito do prior da Colexiata Jose Giance en protesta polo pouco c… 1832
56.-Escrito do prior da Colexiata Jose Giance sobre o dereito do Cabid1832, maio, 17
57.-Escrito do prior da Colexiata Jose Giance á Junta Superior del Cul… 1846
58.-Escrito do prior da Colexiata ao Rexente do Reino das Españas sobr…1842, abril, 30
59.-Escrito do prior e cabido da Colexiata de Muros no que acusa o rec… 1842, abril, 23
60.-Escrito que fai o sancristán da Colexiata de Muros para que lle pague…
61.-Escrito que o prior, Juan Antonio Calderón, e os coengos da Colex…1821, setembro, 20
62.-Escritos do prior da Colexiata de Muros sobre o testamento de Jose…1826, xuño, 15
63.-Escritura de renovación de foro dunhas casa de Muros a favor de …1715, febreiro, 7
64.-Foro de Ines? Perez, abadesa do mosteiro de San Salvador, a Rodri… 1400?
65.-Foro do mosteiro de Santa María de Belvis a Isabel Diaz e a outros… 1519, agosto, 15
66.-Foro outorgado a Alberte de Basarra y Taresa Dominguez de Caama… 1608
67.-Instancia dirixida á Real Sala del Crimen pola que se solicita a dis… 1812, xullo
68.-Ioanes Ares? de Povilla veciño da freguesía de Santa María de Aenra… 1368, maio,
69.-LOS CHURRUCHAOS. Guerras de don Berenguel de Landoria, Santia… 1889
70.-Manual axustado do preito entre o prior da colexiata de Muros, Jua… 1745
71.-Nomeamento de Antonio Pardiñas Villar de Francos como rexidor da… 1687, xaneiro, 10
72.-Nomeamento de José Giance como prior da Colexiata de Muros en s… 1831, setembro, 19
73.-Nomeamento de Rodrigo de Castañeda e González 1664
74.-O Gobierno Politico Superior de la Provincia de Galicia comunica a… 1820, maio, 6
75.-Oficio do Arcebispado á Colexiata de Muros para regularizar a situ… 1822, agosto
76.-Oficio do Arcebispado á Colexiata de Muros sobre a elección do se… 1840, agosto, 13
77.-Orden de Pedro de Hordeñana para que Pasqual Lopez Varela correo d… 1770, agosto, 28
78.-Orden de Pedro de Hordeñana para que Thomas da Cancela correo de …1769, agosto, 1
79.-Orden do xuíz de Muros, Juan Manuel de Loys pola que asegura a pr… 1809, abril, 24
80.-Petición de Antonio Xerpe de Camaño, familiar do Santo Oficio da In… 1563, setembro
81.-Petición que Josef Gianze prior da Colexiata de Muros fai ao Presi1846, agosto,
82.-Plano do porto de Muros escala 1:2.500 1861
83.-Preito entre o Prior e varios interesados nas prebendas de Sancrist… 1787
84.-Préstamo que fai Juan Antonio Giance á Colexiata de Muros 1808, abril,
85.-Presuposto do concello de Muros para o ano 1876-1877 1876
86.-Presuposto dos gastos necesarios para o culto parroquial de Nuest… 1843, xaneiro, 12
87.-Providencia papal a Diego de Santa Maria Salazar sobre un preito. 1712, febreiro
88.-Querela que fai o Cabido da Colexiata de Muros sobre o Testimonio d… 1811
89.-Reclamación que fai o prior da Colexiata de Muros ao Arcebispado…1847, setembro, 18
90.-Redención dun xuro de maravedíes de Muros. Copia feita no sécul… 1556, setembro, 24
91.-Reunión do Cabido da Colexiata e elección dos distintos cargos e ac…1827, novembro,23
92.-Sobre la exención do décimo do peixe nas vilas de Noia, Muros e Po..1735, xuño, 25
93.-Solicitude da Colexiata de Muros para o secuestro e embargo da… 1838
94.-Tanscricións de documentos de Artaza RAG. Depósito 4
95.-Transcripción das Ordenanzas de la villa de Muros 1406
96.-Traslado do título de familiar do Santo Oficio a Pedro Fernandez Da… 1633, xuño, 9
97.-Trece documentos sobre o subsidio anual extraordinario de 30.000.000. -1818 – 1847
98.-Título de rexidor da vila de Muros a Antonio Pardiñas Villar de F… 1587, xaneiro, 10
99.-Título de rexidor da vila de Muros a Antonio Xerpe de Camaño que… 1621, decembro, 22
100.-Título dunha prebenda a favor de Joseph Xiance RAG. 1807, abril, 12
101.-Venda de Gonzalo de Vaño veciño de Muros a Munio veciño de Muros. 1446
102.-Venda dun poder que ten Constanza ?? muller de Ioanes Perez de B… 1346, abril
103.-Venda dunha herdade de Francisco de Caamaño de Finisterre a Afo… 1506, xaneiro, 20
104.-¿Venda de Aras Nuñez a Diego Perez dun tallo e herdade que esta … 1332, xuño, 4

Acerca de themurostimes

“THE MUROS TIMES” non se responsabiliza nin se identifica coas opinions verquidas por parte dos seus colaboradores nos materiais publicados.
Esta entrada fue publicada en Cousas que interesan, Historia y etiquetada , . Guarda el enlace permanente.

Una respuesta a Os arquivos de Don Ramón de Artaza

  1. Pingback: Os arquivos municipais do Concello de Muros | The Muros Times

Deixa un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s